Ekonomi

Piyasadan haberler

ARCLK… Şirket Yönetim Kurulu 19.02.2021 tarihinde aşağıdaki kararı aldı. Arçelik A.Ş. Yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu finansal tablolar ile Arçelik A.Ş.’nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2.847.839.197,08 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 2.942.427.867,89 TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülerek;

a)Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2020 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için, 2020 yılı için ayrılmamasının, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 2.847.839.197,08 TL net dönem karına; 29.627.641,04 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 2.877.466.838,12 TL olduğu; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 2.903.650.142,91 TL tutarında dağıtılabilir net dönem karının olduğu; Görülmüş olup, buna göre;

b)Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesine ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; piyasa beklentileri, Şirket uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının; 1.438.733.419,06 TL pay sahiplerine birinci kar payı, 61.266.580,94 TL pay sahiplerine ikinci kar payı, 146.621.358,98 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması Şeklinde gerçekleştirilmesinin,

c)Pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 1.500.000.000,00 TL’nin tamamının nakden ödenmesinin;

d)Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK’na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak, ortaklara ödenecek toplam 1.500.000.000,00 TL kar payının tamamının cari yıl diğer kazançlardan karşılanarak ödenmesinin ve II.Tertip genel kanuni yedek akçe tutarı olan 146.621.358,98 TL’nin cari yıl diğer kazançlardan karşılanmasının;

e)VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 1.257.028.783,93 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının; TFRS kayıtlarına göre ise 1.500.000.000,00 TL kar payının ve 146.621.358,98 TL genel kanuni yedek akçe tutarının net dönem karından karşılanması sonrası net dönem karından kalan bakiye 1.201.217.838,10 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının;

 f)Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli pay için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt; %188,68532 oranında ve 1,8868532 TL net nakit kar payı ödenmesinin;

g)Kar payı ödeme tarihinin 29.03.2021 olarak belirlenmesinin; 23.03.2021 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

BIZIM… Daha önce Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Bendevi Palandöken, bağımsızlık süresini doldurması nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını bildirmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği için yapılacak olan atama ayrıca bildirilecektir.

BRISA… Şirket Yönetim Kurulu’nun 19 Şubat 2021 tarih 2021/07 kararı ile Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 475.284.038,00 TL “Dönem Kârı” elde edilmiştir. Aşağıdaki kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere, SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 475.284.038,00 TL tutarındaki 2020 yılı Dönem Kârı üzerinden, Esas Mukavelename’nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 521.087.688,40 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir. Birinci Kâr Payı 15.255.843,75 TL İkinci Kâr Payı 230.973.474,38 TL Toplam Brüt Kâr Payı 246.229.318,13 TL İntifa Senedi Sahiplerine Kâr Payı 23.764.201,90 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 25.473.767,63 TL Olağanüstü Yedek 225.620.400,74 TL Böylelikle 2020 yılına ilişkin, 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt % 80,7 oranında toplam 246.229.318,13 TL, intifa senedi sahiplerine 23.764.201,90 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılmasına, ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak % 15 oranında gelir vergisi stopajının yapılmasına, kar paylarının 30 Mart 2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 26 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.

BUCIM…Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Memduh GÖKÇEN 18.02.2021 tarihi itibariyle istifa ederek görevinden ayrılmıştır.

BUCIM… Yönetim Kurulunun 19 Şubat 2021 tarihli toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak, Yönetim Kuruluna başvuran Sayın Cevdet ERKANLI, Sayın Nalan ERKARAKAŞ, Sayın Salim Can KARAŞIKLI ve Sayın Selahattin SERBEST’in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığının, 30 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

CEMTS… Yönetim Kurulu 17.02.2021 tarih 2021 / 10 no’lu toplantısında; Şirket S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ’e göre Net Dönem Karı 138.822.110 TL olup, 7.190.580,33 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 131.631.529,67 TL Net Dönem Karına ve yıl içindeki 109.800 TL bağışların ilavesinden sonra 131.741.329,67 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır. Ortaklar 2020 yılı karından brüt 17.819.238,84 (ödenmiş sermayenin % 17,647’si oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 17,647 Kr); net 15.146.353,01 TL (ödenmiş sermayenin % 15’i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 15 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının en geç 05.05.2021 tarihine kadar dağıtılmasının, S.P.K.’na göre kalan kardan 1.277.045,48 TL’nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 112.535.245,35 TL’nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının Genel Kurul’a teklif olarak götürülmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

DARDL… Borsa İstanbul tarafından, Yakın İzleme Pazarında işlem gören şirketin paylarının, Kotasyon Yönergesinin 36. maddesi kapsamında 23.02.2021 tarihinden itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlamasına karar verildiği bildirilmiştir.

DARDL… Şirketin 19.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; – Şirket 16.09.2020 tarih ve 2020/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ana sözleşmesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 250 Milyon TL’na çıkarılması kararı ve bu karar kapsamında SPK ve Ticaret Bakanlığından ana sözleşme değişikliği izinleri alınmıştı. Bu karar ve izinlerin iptal edilmesine, – Ana sözleşmede yazılı kayıtlı sermaye tavanının 595 Milyon TL olarak belirlenerek bu kapsamda yapılmış ana sözleşme değişikliğinin öncelikle SPK ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınarak Genel Kurulun onayına sunulması kararı alınmıştır.

DENIZ, DNZ… Banka yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 18 Şubat 2021 tarihinde Credit Suisse AG ve Emirates NBD Capital Limited koordinatörlüğünde, Uluslararası Finans Kurumu (IFC)’nun 150 milyon ABD Doları ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nın 100 milyon ABD Doları ile katıldığı ve toplamda 13 yatırımcıyla imzalanan 9 seriden 7 yıla varan vadelerde toplam 435 milyon ABD Doları (345.000.000 ABD Doları ve 73.582.062 Avro) tutarında seküritizasyon kredisi temin etmiştir. Kredinin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde, kadın girişimcilerin desteklenmesinde, tarım sektöründe ve şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullandırılması planlanmaktadır.

FMIZP… FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI KARAR NO : 2021/6 KARAR TARİH : 19/02/2021 BAŞKAN : FREDERIC ROBERT COLLEY ÜYELER : ERGİN ERKEK, MEHTAP MERTOL DİGİLİ, MEHMET ALİ GÜNEYSU, ARDA BATU GÜNDEM : Denetimden geçmiş 2020 yılı mali tablolar gereği dağıtılacak kar payı miktarı ve oranı ile ilgili teklif KARAR : Yönetim Kurulu gündemindeki konuyu müzakere ederek 25.03.2021 tarihinde gerçekleşecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2.744.534,80 TL’si 2019 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden; 422.167,94 TL’si geçmiş yıl karlarından ve 26.938.261,60 TL’si 2020 yılı net dönem karından karşılanmak üzere aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtılmasının teklif edilmesine oybirliğiyle karar vermiştir. Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 19/02/2021 tarihli karara istinaden, Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek toplam kar payı (TL) : 0,00 Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek kar payının sermayeye oranı (%) :0 Nakit olarak dağıtılması teklif edilecek toplam brüt kar payı (TL) : 30.104.964,34 Borsada işlem gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı: (Brüt /TL): 2,1086648 Net (TL) : 1,7923651 Teklif edilecek dağıtım tarihi:26/03/2021

FROTO… Yönetim Kurulu, 19 Şubat 2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin 19’uncu maddesine ve 25 Mart 2014 tarihli Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası’nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumu da dikkate alınarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Önerisi uyarınca; – Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2020 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için 2020 yılı için ayrılmamasının, SPK’ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 4.194.912.850 TL net dönem karından 223.529.670 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak 1 TL’lik paya, brüt 6,42 TL (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 5,4570 TL) temettü olmak üzere, brüt % 642,0000 (net % 545,7000) oranında ve pay sahiplerine 2.136.040.077 TL birinci kar payı, 116.802.123 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 2.252.842.200 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve kalan 1.718.540.980 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, – Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 3.534.965.375 TL tutarındaki 2020 yılı cari yıl karından 223.529.670 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 2.252.842.200 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 1.058.593.505 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının, – Temettü dağıtım tarihinin 24 Mart 2021 olarak belirlenmesinin, Genel Kurul’a teklifine, karar vermiştir.

FROTO… Yönetim Kurulunun 13 Ocak 2021 tarihli kararında Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla değiştirilmesi için ve sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre güncellenmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına ve bu değişiklikleri içeren ekli yeni metnin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Ekli esas sözleşme değişiklik tasarıları için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 19/02/2021 tarihinde onay alınmıştır.

GEDIK… Şirket kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılmasına ilişkin yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 18.02.2021 tarih ve 9/255 sayılı toplantısında 300.000.000 TL olarak onaylanmıştır.

KOZAL… Şirketin 2020 yılı toplam altın üretimi 258,678 Ons olarak gerçekleşmiştir.

MAALT… Yönetim Kurulu’nun 19.02.2021 tarihli kararı ile; Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin, TFRS’e göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan bilançonun aktif pasif toplamının 175.650.510 TL; VUK’a göre hazırlanan kayıtlara uygun olarak hazırlanan bilançonun aktif pasif toplamının 194.741.933 TL olduğu, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 16.693.036,00 TL net dönem karı; VUK’a göre hazırlanan kayıtlarda ise 37.940.524,39 TL cari yıl net dönem zararı olduğu görülerek; TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 16.693.036,00 TL net dönem karına; 350 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan dağıtılabilir kar payı matrahının 16.693.386,00 TL olduğu; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 37.940.524,39 TL tutarındaki net dönem zararından dolayı dağıtılabilir kara ulaşılamadığı; Görülmüş olup, buna göre; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27 Mart 2014 tarihli Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak; Şirket VUK kayıtlarında yer alan net dönem zararı, uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 16.693.036,00 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre 37.940.524,39 TL dönem zararının ise geçmiş yıl zararlarına aktarılmasının, Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

SEKFK… EGC Enerji Çözümleri A.Ş. tarafından Şeker Finanslar Kiralama aleyhine İstanbul 13. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2016/1103 E. Sayılı dosyasıyla açılan şikayet davasında 16.04.2018 tarihinde şikayetin kabulüne karar verilmiştir. Karar şirket tarafınca istinaf edilmiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin 20. Hukuk Dairesi Başkanlığı’nın 21.01.2021 tarihli ve 2020/2610 E. 2021/221 K. Sayılı kararıyla istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. Karar aleyhine temyiz yoluna başvurulacaktır.

TKFEN… Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Cansen Baraşan Symes özel sebeplerinden ötürü Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup, en kısa süre içerisinde yerine atama yapılacaktır. Cansen Başaran Symes’ten boşalan Denetim Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Neriman Ülsever atanmıştır.

TOASO… Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II – 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan 2020 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu’na göre Şirketin 2020 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 1.784.170.000 TL’dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 11.711.216 TL’dir.Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %300,00 oranında toplam 1.500.000.000 TL nakit temettü ödenmesi, Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %300,00 nispetinde ve 1Kr’luk nominal değerde bir adet hisse senedine 3,00 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi, Diğer hissedarlarımıza %300,00 nispetinde ve 1 Kr’luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 3,00 Kr, net 2,55 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 23 Mart 2021 olarak belirlenmesi öngörülmüştür. Söz konusu kâr payının dağıtılması ile dağıtım tarihinin öngörüldüğü şekilde tespitinin Ortaklar Genel Kurulu’na sunulması teklif edilmektedir.

TSGYO… Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası’ndan 800.000.000 (Sekizyüzmilyon) Türk Lirası’na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanına 2020 yılında ulaşılması nedeniyle geçerlilik süresinin 2021 yılından itibaren beş yıl için uzatılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7 nci maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na 08.02.2021 tarihinde yapılan başvuru SPK’nın 18.02.2021 tarihli E-12233903-340.08-2019 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Esas Sözleşme Tadil Metni, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

ZOREN… 21.01.2021, 22.01.2021, 03.02.2021 ve 11.02.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin 19 Şubat 2021 Cuma günü, saat 14:00’te, Levent 199 Büyükdere Cad. N199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına karar verilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital 
Hibya Haber Ajansı

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı